صندلی چوبی با چوب راش

صندلی طرح اسپانیایی کد ۲۰۶

با پنج سال گارانتی

       • قابل ارائه در ۳ رنگ  با ارتفاع کفی ۵۰ و ۶۰ سانت

       • کفی چرم با تنوع رنگ

       • فوم استفاده شده ازنوع تزريقي دانسیته (تراکم) بالا

صندلی طرح اسپانیایی کد ۲۰۶

با پنج سال گارانتی

       • قابل ارائه در ۳ رنگ  با ارتفاع کفی ۵۰ و ۶۰ سانت

       • کفی چرم با تنوع رنگ

       • فوم استفاده شده ازنوع تزريقي دانسیته (تراکم) بالا

صندلی طرح دو تیرک

با پنج سال گارانتی

        • تک رنگ  با ارتفاع کفی ۶۵ سانت

        • کفی چرم با تنوع رنگ

        • فوم استفاده شده ازنوع تزريقي دانسیته (تراکم) بالا

صندلی طرح اوپن اسپانیایی

با پنج سال گارانتی

        • قابل ارائه در ۳ رنگ  با ارتفاع کفی ۵۰ و ۶۰ سانت

        • کفی چرم با تنوع رنگ

        • فوم استفاده شده ازنوع تزريقي دانسیته (تراکم) بالا

صندلی طرح فانتزی

با پنج سال گارانتی

          •  با ارتفاع کفی ۵۰ سانت

          • کفی چرم با تنوع رنگ

          • فوم استفاده شده ازنوع تزريقي دانسیته (تراکم) بالا

صندلی طرح اوپن فانتزی

با پنج سال گارانتی

          •  با ارتفاع کفی ۶۰ سانت

          • کفی چرم با تنوع رنگ

          • فوم استفاده شده ازنوع تزريقي دانسیته (تراکم) بالا

صندلی طرح پیکاسو

با پنج سال گارانتی

           •  با ارتفاع کفی ۵۰ سانت

           • کفی چرم با تنوع رنگ

           • فوم استفاده شده ازنوع تزريقي دانسیته (تراکم) بالا

صندلی طرح رز

با پنج سال گارانتی

            •  با ارتفاع کفی ۵۰ سانت

            • کفی چرم با تنوع رنگ

            • فوم استفاده شده ازنوع تزريقي دانسیته (تراکم) بالا

صندلی طرح موج

با پنج سال گارانتی

            •  با ارتفاع کفی ۵۰ سانت

            • کفی چرم با تنوع رنگ

            • فوم استفاده شده ازنوع تزريقي دانسیته (تراکم) بالا

صندلی طرح پارچه ای

با پنج سال گارانتی

            •  با ارتفاع کفی ۵۰ سانت

            • کفی چرم با تنوع رنگ

            • فوم استفاده شده ازنوع تزريقي دانسیته (تراکم) بالا

صندلی طرح مبلی

با پنج سال گارانتی

            •  با ارتفاع کفی ۵۰ سانت

            • کفی چرم با تنوع رنگ

            • فوم استفاده شده ازنوع تزريقي دانسیته (تراکم) بالا